Wij zijn er even tussenuit. Tot snel!

Wij zijn er even tussenuit. Tot snel!

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aankopen op de website www.mineralist.nl en vormen een contract tussen u (de consument) en Mineralist.

Deze voorwaarden zijn geldig wanneer u het aanbod heeft aanvaard. Mineralist bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kunt u het contract ontbinden.

In afwijking van het geen hierboven genoemd, met betrekking tot het ontstaan van een overeenkomst, komt de overeenkomst tot stand nadat Mineralist, binnen de grenzen van de wet, informatie heeft verzameld over uw vermogen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mineralist naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet af te sluiten, is Mineralist van rechtswege gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Beschikbaarheid van de dienst

Om te kunnen bestellen op www.mineralist.nl moet u minimaal 16 jaar oud zijn. Ook aankopen op www.mineralist.nl zijn toegestaan voor consumptiedoeleinden en niet voor wederverkoopdoeleinden.

Bestellen

Om een aankoop te doen, wordt u gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Uw persoonlijke gegevens worden in onze database opgenomen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens die door klanten worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.
Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft ingevoerd en de betaling heeft gestart, ontvangt u een bevestiging van uw aankoop per e-mail. Op dit punt heeft Mineralist uw bestelling geaccepteerd en worden deze algemene voorwaarden door beide partijen geaccepteerd.
We raden je aan om de bevestiging te bewaren als aankoopbewijs.

Betaling

Alle betalingen via wwww.mineralist.nl worden rechtstreeks afgehandeld door Mollie B.V., onze betalingsprovider. Alle transacties vinden plaats met veilige coderingen en onder strikte banknormen. Uw betalingsgegevens worden rechtstreeks naar uw bank gestuurd zonder tussenkomst van andere partijen dan uw bank.

Prijs en valuta

De prijzen zijn vermeld in EUR’s. Houd er rekening mee dat Mineralist niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele afwijkingen in valutawaarden of wisselkoersen die uw bank in rekening kan brengen bij aankopen op onze website.

Gegarandeerde prijs

Mineralist is niet verplicht een bestelling uit te voeren en / of te leveren, in geval van een fout in de prijs van het product of een fout in de specificatiebeschrijving van het product.

Levering

De plaats van levering is op het adres dat u tijdens het bestelproces heeft opgegeven. Mineralist zal geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren. Bij vertragingen zal Mineralist u hierover informeren.
U heeft het recht de bestelling te annuleren als de levering pas na 14 dagen kan plaatsvinden of als er geen langere leveringstermijn is afgesproken. In geval van annulering zal Mineralist het bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen.
Het risico van vermissing en / of beschadiging van producten gaat op u over tegen de tijd dat de producten bij u worden bezorgd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Retourneren en intrekken

Consumenten hebben gedurende 14 dagen het recht de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren of te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag dat het product door of namens de klant is ontvangen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan of bij het zichtbaar gebruik van het product.

Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Mineralist door te geven.

Mineralist zal de boodschap van de consument bevestigen.
Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, zendt de consument het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking aan Mineralist terug, conform de door Mineralist aangegeven redelijke en duidelijke instructies.

In geval van herroeping zijn de retourkosten voor rekening van de consument. Consument dient het product binnen 14 dagen retour te sturen en nadat hij Mineralist heeft geïnformeerd dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Mineralist is niet verantwoordelijk voor items die verloren gaan tijdens de retourzending.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
Mineralist zal het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product retourneren.

Overmacht

Mineralist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en andere boetes op de uitvoering van het contract die worden verhinderd, belemmerd of vertraagd door omstandigheden die buiten hun macht liggen zoals: overstroming, aardbeving, storm, orkaan of andere natuurramp, overheidsingrijpen, nieuwe / gewijzigde wetgeving, gebrek aan staat, oorlog, arbeidsverstoring, verboden, beperkingen, sabotage, slecht transport of gebrek aan levering van leveranciers.

Klachten en geschillen

Op overeenkomsten tussen Mineralist en u als consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 7 dagen nadat u de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij Mineralist te worden ingediend.
Bij Mineralist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien de klacht een voorzienbaar langere behandelingstijd vraagt, zal Mineralist binnen 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Als je de klacht niet kunt oplossen, kun je een klacht indienen via de Online Dispute Resolution van de Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of bij de Geschillencommissie Algemeen via https: //www.degeschillencommissie. nl / over-ons / comissies / algemeen / binnen 12 maanden nadat u zijn klacht bij de Mineralist had ingediend.